Disclaimer

 

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de internetsite van Bopro (bijgewerkt op 15/12/2009)

Aanvaarding van de algemene voorwaarden


We nodigen de gebruiker uit om de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site aandachtig te lezen.  Door het gebruik van de website www.bopro.be, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Bopro kan deze op elk ogenblik wijzigen.

Gebruik van de site


De inhoud van deze site strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Bopro en zijn activiteiten.  De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de op de site aangeboden diensten en voor persoonlijk gebruik. Hij mag niet gebruikt worden als basis voor een evaluatie van Bopro, kan in geen geval bindend zijn voor Bopro en is niet tegenstelbaar. Niets op de site kan beschouwd worden als een aankoopbod of een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.

Ongeoorloofd of verboden gebruik


De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken mits naleving van alle wetten en wettelijke of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van Bopro, zijn leveranciers en/of klanten zou kunnen schaden.

Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid


De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze site onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op een wijze wordt bekomen in het kader van het gebruik van de dienst is op risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Bopro niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van inhoud.

Deze dienst wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. Bopro garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en zonder fouten is, dat de informatie die bekomen wordt door het gebruik van de dienst accuraat is en waar, en dat mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden.

Bopro zal redelijke inspanningen doen om op zijn site informatie te publiceren die up-to-date is. Het garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de site voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die op deze site staat, onder meer het kennisnet, kunnen inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Deze informatie wordt indicatief verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen. Bopro kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de site. Dit voorbehoud geldt ook voor de sites waarnaar deze site externe links legt.

Algemeen kan Bopro in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtsstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was Bopro op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. Bopro kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van gebruikers (van het internet).

Contact


Gebruikers kunnen hun opmerkingen, suggesties of elk commentaar meedelen. Dit kan per mail op volgend adres: ruth.hautman@bopro.be of met de post naar volgend adres: Bopro, Dienst Communicatie, Zandvoortstraat C27/20, 2800 Mechelen.

Intellectuele eigendomsrechten


Het geheel van de op deze site beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, foto's, beelden, iconen, video's, software, databanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Bopro. De namen en logo's van Bopro die op de site verschijnen, zijn beschermde merken en handelsnamen. De merken van Bopro mogen uitsluitend gebruikt worden in verband met producten of  diensten van Bopro en hun gebruik mag in geen geval, op welke wijze ook, verwarring creëren bij de consument, het imago van Bopro aantasten of het bedrijf in diskrediet brengen. Behoudens uitdrukkelijke bepalingen, zal de gebruiker in geen geval deze site, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bopro.

Politiek voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer en de vertrouwelijkheid


Telkens onze website bezocht wordt, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker verzameld en verwerkt. Bopro heeft een duidelijke en precieze politiek voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen in deze materie.

Bopro heeft ook veiligheidsmaatregelen opgezet om ieder verlies, misbruik of wijziging van de aan Bopro ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens van de gebruikers te vermijden. De verwerking van de persoonlijke gegevens voor deze site is onderworpen aan de Belgische wet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). De persoonlijke gegevens van iedere gebruiker, worden slechts met uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker verzameld en verwerkt.
 
Dit charter doet geen afbreuk aan de rechten die Bopro heeft ten aanzien van bepaalde bezoekers aan wie een overeenkomst, de wet of een ander document van contractuele, reglementaire of wettelijke aard, de toelating geeft tot het voeren van meer uitgebreide operaties. In dat geval geldt de voor Bopro meest voordelige norm.

Persoonlijke gegevens


Bij het bezoek van de Bopro-site worden volgende persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen: 

  • het domein van de gebruiker (automatisch opgespoord);

  • het e-mail adres dat mogelijk werd meegedeeld door de gebruiker,  door zich in te schrijven op nieuwsberichten, enz.;

  • alle informatie die de gebruiker vrijwillig meegedeeld heeft aan Bopro(bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de site);

  • het geheel aan informatie over de pagina's die de gebruiker geraadpleegd heeft op de site.

Doel van de verwerking


Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om:

  • de inhoud van de site te verbeteren;

  • de gebruiker te informeren over bijwerkingen op de site;

  • de gebruiker te contacteren voor marketing- en publiciteitsdoeleinden;

  • informatie- en promotiecampagnes te voeren.

Bopro behoudt zich het recht om de persoonlijke gegevens te gebruiken voor nieuwe doeleinden die niet voorzien zijn in de huidige algemene voorwaarden. In dat geval en alvorens de persoonlijke gegevens van de gebruiker aan te wenden, zal Bopro de gebruiker contacteren om deze op de hoogte te brengen van de wijzigingen die werden aangebracht aan het reglement tot bescherming van de gegevens over de persoonlijke levensfeer, en de gebruiker de mogelijkheid geven te weigeren deel te nemen aan deze nieuwe doeleinden.

Overdracht van persoonlijke gegevens


Bopro behoudt zich het recht voor de persoonlijke gegevens van de gebruiker mee te delen aan dochterondernemingen of filialen die producten of diensten aanbieden die de gebruiker kunnen interesseren. Bopro behoudt zich ook het recht voor om de persoonlijke gegevens van de gebruiker mee te delen aan zowel privé als publieke personen, die in rechtstreeks contact staan met Bopro, om de hierboven vermelde doeleinden te realiseren. 

Nieuwsbrieven


Deze site biedt de gebruikers gratis nieuwsberichten aan. Deze diensten hebben vooreerst een informatief doel. Ze benadrukken nieuwigheden. Gebruikers die willen afzien van deze dienst kunnen door een eenvoudige klik de nieuwsbrieven opzeggen.

Recht van toegang, rectificatie, afschaffing en verzet


Overeenkomstig de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een recht van toegang, wijziging, rectificatie, en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De gebruiker beschikt ook over het recht om zich gratis te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. 

De gebruiker mag zich op deze rechten beroepen door een kennisgeving, hetzij met de post naar volgend adres: Bopro, Dienst Communicatie, Zandvoortstraat C27/20, 2800 Mechelen; hetzij per e-mail naar nieuwsbrief@bopro.be

Voor het opzeggen van de automatische nieuwsbrief  kan het verzetsrecht ook worden uitgeoefend door te klikken op de link onderin deze nieuwsbrieven: "Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier. U zult dan een bevestigingsbericht ontvangen. Als dit niet het geval is, gelieve een e-mail te versturen naar volgend adres nieuwsbrief@bopro.be met aanduiding van het e-mail adres dat de automatische verzending van de nieuwsbrieven wenst op te zeggen."

Cookies


Op deze site wordt gebruik gemaakt van cookies (dit is een bestand dat door onze server wordt verzonden en opgeslagen wordt op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Hij bewaart het spoor van de bezochte site en bevat informatie over dit bezoek). Onze cookies dienen in de eerste plaats om de site te doen functioneren (technische cookies van sessies). Ze willen het bezoeken van de site door de gebruiker vergemakkelijken en de dialoog verbeteren. De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren door zijn browser op die manier in te stellen. Deze weigering kan evenwel de toegang tot bepaalde diensten van de site verhinderen.

Veiligheidsmaatregelen en vertrouwelijkheid


Bopro heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen tegen verlies, misbruik of vernietiging van de op haar site ontvangen informatie.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer


De gebruiker kan steeds aanvullende informatie verkrijgen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, bij wie Bopro de verwerking van de gegevens heeft gemeld.

Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht


Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent(België). Bopro behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien het dit opportuun acht.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsboodschap verzonden in elektronische vorm zal aanvaard worden in iedere rechterlijke of administratieve procedure die voortvloeit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die opgesteld en bewaard worden in gedrukte versie.